Nhân viên sale có tư vấn đủ thông tin cho bạn không?